Procedura: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Szczegóły sprawy

Symbol
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
Wydział
Referat Rolnictwa,Ochrony Środ. i Gosp. nieruch.
Komórka
Opis sprawy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wniosek;
2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - art. 74 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy - 3 egzemplarze;
3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar , na który będzie ono oddziaływać;
4. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 3 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
5. składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu;
6. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjna przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy w 3 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Miejsce składania pism
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 15)
Termin i sposób załatwienia
Sprawę załatwia się w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, w formie decyzji administracyjnej.
Opłaty
Opłata skarbowa: 205 zł, jeśli w imieniu Inwestora występuje pełnomocnik opłata w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.
Podstawa prawna
art. 71, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Inne informacje

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją;
2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij