Procedura: Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Referat Rolnictwa,Ochrony Środ. i Gosp. nieruch.
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wniosek,
2. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
3. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę),
4. kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do wykonywania działalności objętej wnioskiem wraz z aktualnymi badaniami technicznymi.
Miejsce składania pism
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 15).
Termin i sposób załatwienia
Sprawę załatwia się w terminie 1 miesiąca w formie decyzji administracyjnej.
Opłaty
Opłata skarbowa: 107 zł za wydanie zezwolenia.
Podstawa prawna
art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Inne informacje
Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij