Procedura: Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych.

Szczegóły sprawy

Symbol
3120 Podatek od nieruchomości
Wydział
Referat Budżetu i Podatków
Komórka
Opis sprawy
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Osoby fizyczne:
- wniosek podatnika,
- informację dotyczącą sytuacji majątkowej podatnika (załącznik nr 1),
- zaświadczenia o dochodach podatnika i wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących,
- dokumenty stwierdzające stałe miesięczne wydatki (np.rachunki za czynsz, energię, gaz, itp.),
- inne dokumenty potwierdzające przedstawione argumenty we wniosku,
- osoby prowadzące gospodarstwo rolne - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (załącznik nr 2),
- wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis/ de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis/ de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 3),
- osoby prowadzące działalność gospodarczą - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4),
- inne, na żądanie organu podatkowego.
2. Osoby prawne:
- wniosek podatnika,
- oświadczenie o sytuacji ekonomiczno - finansowej podatnika (załącznik nr 1),
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4),
- podmioty prowadzące gospodarstwa rolne - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (załącznik nr 2 ),
- wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis/ de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis/ de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 3),
- sprawozdanie finansowe z dwóch ostatnich lat,
- inne, na żądanie organu podatkowego.
Miejsce składania pism
Wydział Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ( pokój nr 17).
Termin i sposób załatwienia
1 miesiąc.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty
Nie pobiera się.
Podstawa prawna
Art. 13 § 1 pkt 1, art. 67 a § 1 pkt 3, art. 67 b § 1, art. 207, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Art. 3 i 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. Nr 165, poz. 1371).
Art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1240).
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij