Procedura: Sprzedaż lokali mieszkalnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Referat Rolnictwa,Ochrony Środ. i Gosp. nieruch.
Komórka
Opis sprawy
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek - zgłoszenie zamiaru nabycia lokalu mieszkalnego
Miejsce składania pism
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 15)
Termin i sposób załatwienia
Zgłoszenie zamiaru nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę podlega analizie pod względem formalnym. W przypadku spełnienia warunków określonych przepisami dla sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność, gromadzone są niezbędne dokumenty do sprzedaży lokalu tj. zaświadczenie o samodzielności lokalu, operat szacunkowy określający wartość lokalu oraz dokumenty geodezyjno-prawne.
Po dokonaniu wyceny, lokal zostaje przeznaczony do sprzedaży zarządzeniem Burmistrza. O przeznaczeniu lokalu do sprzedaży i o warunkach skorzystania z prawa pierwszeństwa w jego nabyciu najemca jest pisemnie zawiadamiany. Po złożeniu przez najemcę wniosku o nabycie lokalu i oświadczenia o akceptacji ustalonej ceny oraz po upływie terminów do złożenia wniosków o nabycie lokalu przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sporządzany jest protokół z rokowań (uzgodnień) w sprawie warunków sprzedaży lokalu, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia - w budynkach przygotowanych pod względem prawnym do sprzedaży lokali - do 4 miesięcy. W pozostałych przypadkach wnioskodawca informowany jest o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
Opłaty
Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego i koszty sądowe oraz cenę lokalu. Cena lokalu ustalana jest na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Lokal może być przedmiotem sprzedaży na rzecz jego najemcy pod warunkiem uregulowania wszelkich zaległości z tytułu czynszu i innych opłat związanych z najmem. Od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego może być na wniosek nabywcy, udzielona bonifikata. W każdym przypadku zbywania nieruchomości na rzecz konkretnego nabywcy zgodę na udzielenie bonifikaty wyraża Rada Miejska podejmując stosowną uchwałę. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część należności podlega zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie i jest oprocentowana przy zastosowaniu stopy procentowej równej ¼ stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.), uchwały Nr XXIII/189/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Łabiszyn
Tryb odwoławczy
Nie przewiduje się
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij